Zsb e ostrów

Wychowanie nie sprowadza się bowiem do pracy z dorastającymi pokoleniami, ale obejmuje również społeczność ludzi dorosłych. Rozszerzanie się zasięgu wychowania na różne sfery ludzkiego działania wymaga od nauczycieli korzystania nie tylko z osiągnięć pedagogiki, lecz także z dorobku wielu innych nauk, które sprzyjają głębszemu pojmowaniu rozwoju człowieka, poszczególnych jego aspektów. Dobór treści doskonalenia zgodny z wewnętrzną logiką danej nauki (struktura, metodologia) i aktualnym stanem jej rozwoju oraz z rzeczywistymi potrzebami nauczycieli, faktyczny poziom opanowania danej dyscypliny naukowej, stopień stosowalności tej wiedzy w pracy dydaktyczno-wychowawczej określamy jako dobór według kryterium naukowego. Z punktu widzenia zadań, jakie ma do spełnienia kształcenie ustawiczne, w doborze treści musi być uwzględnione również kryterium ideologiczne. Naszym zdaniem funkcję ideologiczną spełnia lub spełniać powinien zespół pytań szczególnie aktualnych i kontrowersyjnych. Rzecz w tym, aby przez doskonalenie nauczyciele przyswajali sobie tę problematykę i starali się samodzielnie podejmować doniosłe problemy współczesności. Treści samokształcenia i doskonalenia powinny wpływać na system  wartości nauczyciela, na jego stosunek do społeczeństwa i spełnionych zadań.