Założenia organizacyjno-metodyczne

Przekazywanie za pomocą radia i telewizji treści przewidzianych w programie NURT-u wymaga stworzenia odpowiednich warunków korzystania z tej formy dokształcania i doskonalenia zawodowego. Należą do nich:

  • rozwiązania uzupełniające możliwości radia i telewizji
  • przygotowanie i forma przekazu wykładu przez radio i telewizję
  • sposoby kontroli opanowania wiedzy.

Jak już mówiliśmy, założeniem NURT-u jest również pedagogizacja ogółu społeczeństwa pozwalająca pełniej zrozumieć zadania stojące przed rodziną, szkołą, organizacjami młodzieżowymi i pozaszkolnymi instytucjami wychowawczymi. Funkcjonujące programy NURT-u, traktowane jako punkt wyjścia, powinny być weryfikowane i ulepszane. Ważną, zasadniczą sprawą było tu zsynchronizowanie programów realizowanych przez radio i telewizję z programami kształcenia pedagogicznego i społeczno-poli- tycznego w uczelniach oraz z programami doskonalenia zawodowego nauczycieli w IKN i jego oddziałach. Treści przekazywane w ramach NURT-u nie stanowią i nie mogą stanowić struktur autonomicznych. Muszą one być integralną częścią programów realizowanych przez instytucje kształcenia i doskonalenia nauczycieli.