Współdziałanie z odpowiednimi instytucjami we wdrażaniu wyników badań i nowych programów nauczania

Wykonywanie nowych zadań wynikających z potrzeb podnoszenia kwalifikacji i kadr oświatowych. Pracę dydaktyczną prowadzi się w centrum na podstawie programów opracowanych w Instytucie Kształcenia Nauczycieli, zaś pracę badawczą na podstawie własnych planów, zatwierdzonych przez Radę Naukową IKN. W związku z organizacją studiów podyplomowych oraz studiów przedmiotowo-metodycznych przed Instytutem i jego oddziałami wyłoniły się następujące zadania: opracowanie założeń organizacyjnych i programowych studiów prowadzonych przez, szkoły wyższe, a w przyszłości także przez IKN (dotyczy to zwłaszcza tych specjalności, które z tytułu podziału zadań w skali krajowej są powiązane wyłącznie z oddziałami); zapewnienie bazy dydaktycznej i kadry naukowej dla studiów podyplomowych w określonych specjalnościach. Przy współudziale wybitnych specjalistów opracowano w IKN programy jednolitych studiów podyplomowych i studiów przedmiotowo-metodycznych dla nauczycieli wielu podstawowych dyscyplin. Studia podyplomowe w coraz szerszym zakresie organizowane są przez uczelnie wyższe.