Władze oświatowe muszą stworzyć pełne warunki podnoszenia kwalifikacji

Dopiero wtedy, gdy w, można postawić pytanie, czy przywilej podnoszenia kwalifikacji nauczycieli nie powinien być również obowiązkiem. Niektóre kraje podjęły decyzję, że udział nauczycieli pracujących w określonych formach kształcenia i doskonalenia jest obowiązkowy. Na ogół uważa się, że nauczyciel winien uczestniczyć w obowiązkowych formach doskonalenia co 5 lub co 10 lat. Zdarza się jednak, że decyzje te podejmowane są przedwcześnie, nauczyciel zobowiązany jest do okresowego uczestnictwa w pewnych formach doskonalenia, ale faktycznie nie ma odpowiednich warunków do realizacji tego zadania. Decyzje takie mają tylko charakter .pozorny i nie zmieniają w istotny sposób rzeczywistej sytuacji. W warunkach, kiedy system oświatowy dysponuje podstawowymi warunkami dla potrzeb kształcenia nauczycieli pracujących (kadra, instytucje i programy, wyposażenie dydaktyczne itp.), występuje cały szereg problem w związanych z funkcjonowaniem tego systemu.