WIELE ZNACZĄCE POPARCIE

Jch poparcie znaczy bardzo wiele, gdy chodzi o publikacje w liczących się periodykach, oficynach wydawniczych, seriach książek, jak też o wystą­pienia na liczących się konferencjach, sympozjach, kongresach, wykłady na renomowanych uniwersytetach i w „szkołach letnich”. Dla części populacji ludzi nauki autorytety są osobistościami pilotującymi ich karierę naukową, a dla niektórych promotorami wprowadzającymi do elit naukowych,-tzn. do grona autorytetów. Jednym umożliwiają zbliżenie się do bram ogrodów wyż^ szych sfer nauki, innym zaś swobodne, poruszanie się po labiryncie ścieżeK tych ogrodów. Najlepszą drogą do stania się autorytetem naukowym jest — jak się wydaje — działalność merytoryczna kierowana przez osoby ze szczy­tów piramidy luminarzy. Okazuje się też, że luminarze, którzy wiele już osiągnęli, wciąż osiągają coraz więcej, co wiąże się z ich przynależnością do kręgów elity naukowej i aprobatą ich osiągnięć przez grono najwyższych autorytetów danej dziedziny nauki.