WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI

Mają większe od in- _ nych możliwości publikowania swych prac, podróżowania po kraju i świecie, wykładania w obcych ośrodkach naukowych, prezentowania referatów na zna­czących konferencjach, kongresach i sympozjach naukowych, otrzymywania zamówień na opracowanie ważnych podręczników i monografii czy znaczących ekspertyz; 0 mają większe od innych dochody, a więc wyższy poziom życia materialnego i lepsze możliwości zaspokajania potrzeb duchowych; g) mają większy od innych rozgłos w świecie nauki, jak również poza nim, w spo­łeczeństwie globalnym; h) mają większy od innych wpływ na kariery swych kolegów oraz kształcenie i rozwój adeptów nauki, ‘& “także na decyzje w sprawach nagradzania i karania personelu merytorycznego instytucji nau­kowych za czynności badawcze lub nauczycielskie.