WARUNEK KONIECZNY

Consensus jest jednak wa­runkiem koniecznym spełniania przez autorytety omówionych wyżej funkcji. Występowanie autorytetów zbiorowo,.zwłaszcza jako gremiów instytucjo­nalnych, przyczynia się do pojawienia i utrwalenia jako autorytetów w świe­cie uczonych grup lub instytucji, np. szkoły naukowej, katedry uniwersy­tetu, instytutu badań naukowych, periodyku naukowego.Autorytety działające indywidualnie wywierają na kulturę ludzi nauki wpływ, który zależy przede wszystkim od pozycji społecznej, inwencji, energii, aktywności i sprawności każdego z nich. Role autorytetów indywidualnych ściśle wiążą się ze spełnianymi przez nie funkcjami; można je przedstawić następująco.