W styczniu 1974 r. rozpoczął działalność Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny

Będący placówką dydaktyczną Instytutu Kształcenia Nauczycieli. Zadaniem Instytutu jest opracowywanie programów NURT-u, dobór wykładowców oraz przygotowywanie, wspólnie z redakcjami oświatowymi Polskiego Radia i Telewizji, założeń metodyczno-organizacyjnych procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli w ramach NURT-u. Instytut Kształcenia Nauczycieli prowadzi też badania nad funkcjonowaniem tej formy podnoszenia kwalifikacji kadr oświatowych. Wykłady NURT-u spełniają istotną rolę we wszystkich formach dydaktyki organizowanej przez IKN i jego oddziały, a szczególnie w studiach podyplomowych, studiach metodyczno-przedmioto- wych, kursach, w pracy centrów doskonalenia nauczycieli itp.
Zarys koncepcji Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego w swoich założeniach ogólnych powstał w Międzyuczelnianym Zakładzie Badań nad Szkolnictwem Wyższym. U podstaw tej koncepcji występowało przekonanie o konieczności podniesienia poziomu wykształcenia nauczycieli pracujących w związku z przygotowywaną reformą szkolnictwa, a zwłaszcza wobec perspektywy upowszechnienia wykształcenia średniego, oraz fakt, że 20 działających wówczas ośrodków kształcących nauczycieli (7 WSN, 3 WSP i 10 uniwersytetów wraz z filiami) nie podoła nowym zadaniom związanym z podniesieniem kwalifikacji kadr oświatowych. W ośrodkach tych w owym czasie kształciło się 4000 nauczycieli, a realizacja nowych zadań wymagała, by tylko na pierwszy rok studiów przyjmowano około 20 000 nauczycieli, zakładając podniesienie ich wykształcenia do poziomu WSN. Trzeba było znaleźć takie wyjście, które umożliwiłoby podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w skali masowej i na wysokim poziomie merytorycznym. Szansę taką dostrzeżono w telewizji i radiu.