W programie przewidziano 12 audycji telewizyjnych

Audycje te nadawane są trzykrotnie: w poniedziałki i wtorki o godz. 17.00 oraz w niedzielę o godz. 10.00. W audycjach skupia się uwagę na prezentacji podstawowych tematów i wyjaśnianiu pojęć. Wiele wysiłku wkłada się również w ukazywanie możliwości zastosowania przekazywanej wiedzy w Masie szkolnej. Towarzyszą temu szeroko rozbudowane formy uzupełniające. Do dyspozycji nauczycieli są kopie filmowe i taśmy magnetowidowe. Jednocześnie publikuje się dwojakiego rodzaju materiały. Dla każdej serii zaplanowano 72 broszury zawierające pogłębione ujęcie tematu audycji telewizyjnych, przede wszystkim pod względem metodycznym. Opierając się na odpowiednio dobranych materiałach broszury ukazują inne, alternatywne rozwiązania problemu. Obok tak pomyślanych broszur ukazują się tzw. książeczki uzupełniające, dostosowane do treści wykładów oraz pytań. O ile pierwsze przeznaczone są dla nauczycieli, o tyle drugie publikowane są na użytek osób zainteresowanych nowoczesną matematyką. W Republice Federalnej Niemiec podjęto w r. 1969 dokształcanie dorosłych w zakresie pedagogiki. Dokształcanie to zaplanowano na szereg lat. Mimo że program ten przeznaczony jest dla szerokich kręgów społecznych, korzysta z niego wielu nauczycieli. Podstawowy cel wykładów to uświadomienie słuchaczom, że nauki pedagogiczne mają szerokie zastosowanie praktyczne i doskonalą instytucje pedagogiczne oraz upowszechnianie innowacji pedagogicznych. W realizacji tego zadania uczestniczyło szereg instytucji,, a więc cztery radiostacje RFN, Instytut Kształcenia na Odległość, uniwersytety, a także ministerstwa krajowe. Emisje uzupełniały odpowiednie publikacje.