W odniesieniu do nauczycieli, którzy nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych

Przyjęto, że program NURT-u w zakresie przedmiotów pedagogicznych stanowi ogólną podstawę kształcenia pedagogicznego. Słuchacze uzupełniają program korzystając z zaleconej literatury przedmiotu. IKNiBO organizują dla tych nauczycieli punkty konsultacyjne (5—8 zjazdów sobotni-niedzielnych, 50—80 godz. zajęć), przeprowadzają też egzaminy końcowe ekstemistów po wysłuchaniu rocznego cyklu wykładów NURT-u (świadectwa o nadaniu kwalifikacji pedagogicznych będą wydawane na podstawie egzaminów). W odniesieniu do nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych podlegających planowemu i obligatoryjnemu doskonaleniu przyjęto założenie, że program NURT-u stanowi podstawę do zaliczenia filozoficzno-społecznej i pedagogicznej części doskonalenia na kursach aktualizacji wiedzy (przedmiotowo- metodycznych) oraz na studiach podyplomowych. Zaliczenie będzie się odbywać po ukończeniu rocznego cyklu NURT-u. Zaliczenie programu NURT-u oraz pozytywny wynik kursu lub studium podyplomowego daje możność uzyskania zaświadczenia (kurs) lub dyplomu (studium podyplomowe) stwierdzającego ukończenie obligatoryjnego doskonalenia. Zaliczenie programu NURT-u nauczycielom doskonalonym na kursach śródrocznych lub wakacyjnych organizowanych przez IKNiBO dokonują powoływane przez zakłady kształcenia pedagogicznego komisje egzaminacyjne, w skład których wchodzą specjaliści z zakresu filozofii, psychologii, pedagogiki. Zaliczenie programu NURT-u nauczycielom odbywającym studia podyplomowe lub kursy w centrum doskonalenia nauczycieli przeprowadzają komisje powołane przez dyrektorów tych centrów.