W odniesieniu do kadry kierowniczej program NURT

Podstawę do zaliczenia go jako części obligatoryjnego doskonalenia kadr kierowniczych, ustalonego dla poszczególnych grup tej kadry. Zaliczenia dokonują po zakończeniu rocznego cyklu NURT-u komisje powołane przez wyspecjalizowane centra doskonalenia nauczycieli. Zaliczenie programu NURT-u oraz przewidzianego dla danej grupy kadry kierowniczej programu daje podstawę do uzyskania zaświadczenia (kurs) lub dyplomu (studia podyplomowe) stwierdzającego ukończenie obligatoryjnego doskonalenia. W poszczególnych województwach do korzystania z NURT-u oraz złożenia egzaminów zobowiązano odpowiednią liczbę nauczycieli. Stopień opanowania wiedzy kontrolowany jest przez macierzyste uczelnie w odniesieniu do nauczycieli studiujących zaocznie lub wieczorowo bądź też w toku kursów wakacyjnych i śródrocznych oraz przez nabór pedagogiczny w miejscu zatrudnienia przy ocenie pracy nauczyciela. Oczywiście, że poza grupami nauczycieli, którzy zostali objęci obowiązkiem kształcenia i doskonalenia, z NURT-u korzystają również inni nauczyciele.