W dokumencie wyrażającym wspólne stanowisko obu resortów podkreśla się

W resorcie oświaty i wychowania „pozostanie w całości opracowanie i realizacja koncepcji doskonalenia zawodowego nauczycieli w formie studiów podyplomowych i kursów aktualizujących wiedzę. Za jej wdrożenie, zgodnie ze swymi uprawnieniami statutowymi, będzie odpowiedzialny Instytut Kształcenia Nauczycieli”. Decyzja ta ma charakter perspektywiczny. Realizacja tego zadania IKN zależy od stworzenia warunków organizacji studiów podyplomowych w Instytucie i jego oddziałach. Warunki te, obejmujące kadrę i zmodernizowaną bazę dydaktyczną, są coraz korzystniejsze. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają centra doskonalenia nauczycieli. Centrum jest wyspecjalizowanym filialnym ośrodkiem powołanym do prowadzenia pracy naukowo-dydaktycznej związanej z doskonaleniem i samokształceniem kadr oświatowych. Do zadań centrów należy: prowadzenie studiów podyplomowych, studiów i kursów doskonalenia nauczycieli w zakresie dyscyplin objętych specjalizacją centrum; organizowanie punktów konsultacyjnych dla nauczycieli i innych pracowników oświaty podnoszących swoje kwalifikacje; prowadzenie badań naukowych w zakresie działalności dydaktycznej centrum, zgodnych z jego specjalizacją.