USTALONE ZASADY

Ustalają zasady promowania nowych „czeladników i mistrzów” we wspólnotach cechowych świata uczonych. Pewną część czeladników i znaczną większość mistrzów promują orzekając, jako najbardziej miarodajne osoby w odpowiednich gremiach kwalifikacyjnych, o spełnieniu przez kandydatów żądanych wymagań. Biorąc udział w promowaniu czeladników i mistrzów, autorytety tworzą drogi kariery zawodowej dla osób będących liczącą się kadrą naukową i stanowiących bazę rekrutacyjną dla kooptacji nowych człon­ków do elit, jakimi są kręgi miarodajnych luminarzy nauki. Ustalanie za­sad promowania czeladników (nadawania stopnia doktora) i mistrzów (przy­znawania statusu profesora) zawodu uczonego to sprawa określania przez autorytety kryteriów oceny, wzorców wartości i norm postępowania związa­nych z przewodami kwalifikacyjnymi.