UPADEK MORALNY

Dopiero upadek moralny i dekadencja intelektualna ujawniające daleko posunięty „proces rozpadu wartości” i niefunkcjonowanie systemu kontrol- no-korekcyjnego sprawiają, że quasi-autorytety zaprzestają starań o zaufanie do ich intelektu i morale ze strony środowisk i wspólnot naukowych, ogra- niczajac się do starań o przywileje, rozgłos, dystynkcje, pieniądze, władzę, rozmaite korzyści, ułatwienia i udogodnienia w życiu codziennym, nie bacząc na glos potępienia ze strony wiernych rzeczników etosu uczonych i    koncepcji nauki autentycznej. Funkcje autorytetów w świecie uczonych to wywieranie przez luminarzy wpływu na kulturę środowisk i wspólnot naukowych. Socjolog zaintereso­wany tą problematyka powinien badać stopień, zasięg, trwałość i zakres treści owego wpływu oraz społeczny charakter spełniania tych funkcji.