tudia uzupełniające do poziomu WSN trwać będą 3 semestry

Zakładano, że pierwszy blok przedmiotowy będzie realizowany w ciągu pierwszego semestru (zakończony 2-tygodniowym zjazdem stacjonarnym w uczelniach), a przedmioty pedagogiczne i kierunkowe będą realizowane w semestrze drugim i trzecim (zakończone miesięcznym zjazdem przeznaczonym głównie na zajęcia laboratoryjne). Zrywając z dotychczasowym systemem rekrutacji nauczycieli pracujących na studia (rezygnacje z egzaminu wstępnego) zalecono stosowanie następujących kryteriów: a) osiągnięcia w pracy zawodowej potwierdzone w formie skierowania na studia przez kuratorium; b) wiek kandydata (nie przekroczony 45 rok życia) testy wiadomości (mające wyłącznie charakter orientacyjny). Poszczególne kuratoria otrzymały określony limit rekrutacyjny odpowiadający możliwościom zakładów kształcenia nauczycieli na danym terenie. Koncepcja ta zawierała również określone propozycje rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych; przyjęta po licznych dyskusjach i z nieznacznymi tylko modyfikacjami odegrała istotną rolę zarówno w utrwalaniu tej inicjatywy, kształtowaniu korzystnej opinii zainteresowanych środowisk, jak i w konkretnych propozycjach i rozwiązaniach.