Trzeci kierunek badań to związki nauczyciela ze społeczeństwem i środowiskiem

Na plan pierwszy wysuwają się tu kwestie, w jakim zakresie nauczyciel korzysta z dorobku kulturalnego własnego i innych narodów, w jakim zakresie rozwija dziedzictwo kulturowe własnego narodu, jakie miejsce zajmuje w rozwoju i upowszechnieniu wiedzy. Sprawą o zasadniczym znaczeniu jest prestiż nauczyciela w społeczeństwie, jego autorytet i pozycja, stosunki oraz powiązania ze środowiskiem lokalnym. Powstaje też pytanie o kierunek ewolucji funkcji nauczyciela na tle przemian w strukturze zawodowej społeczeństwa, upowszechniania się środków masowej informacji. Do tego zespołu problemów można również włączyć problematykę funkcjonowania struktur formalnych i nieformalnych w oświacie i zawodzie nauczyciela. Pracom badawczym towarzyszy ciągła refleksja metodologiczna, ciągłe doskonalenie warsztatu badawczego i rozszerzanie badań eksperymentalnych, teoretycznych i prognostycznych. Wysiłek różnych środowisk naukowych i osób powinien być celowo inspirowany i koordynowany. I w tym również upatrujemy istotną rolę Instytutu Kształcenia Nauczycieli.