Tradycyjne metody nauczania są już w ogromnej części nieprzydatne

Do kształcenia nauczycieli w tej dziedzinie potrzeba dziś osób z solidnym wyższym wykształceniem matematycznym, wyspecjalizowanych w nauczaniu początkowym matematyki. A takich mamy w Polsce garstkę w stosunku do ponad 60 000 nauczycieli dc przeszkolenia. W tych warunkach żadne tradycyjne metody kształcenia nauczycieli nie wchodzą w rachubę. Pożądane efekty może dać tylko zintegrowany system wykładów telewizyjnych z matematyki i metodyki nauczania początkowego matematyki, powielanych materiałów do nauki oraz domowych prac kontrolnych i egzaminów. Projekt taki został przedstawiony w postaci programu 3-letniego Studium Nauczania Początkowego Matematyki NURT. Trzyletni okres pracy Studium odpowiadał czasowi realizacji nowego programu nauczania matematyki w klasach I—III szkoły podstawowej. Wymagania stawiane nauczycielom w wykładach radiowych i telewizyjnych podnoszone były stopniowo, co zapobiegło odsiewowi i przyczyniło się do opanowania przez słuchaczy wiedzy przewidzianej programem Studium. Ze względu na brak pewności, jak nauczyciele przyjmować będą wykłady radiowo-telewizyjne z tego przedmiotu, przed uruchomieniem Studium opracowano jedynie ogólny zarys programu NURT-u w tym zakresie, natomiast szczegółowe zestawy tematów tworzone były na każdy rok po uzyskaniu opinii nauczycieli oraz ocenie wyników zadań kontrolnych wykonywanych przez słuchaczy. Zadania kontrolne spełniały więc dwojaką rolę: były formą kontroli pracy słuchaczy oraz informowały efektywności wykładów radiowo-telewizyjnych.