Słuchacze NURT-u

Przedstawiona tu koncepcja programu NURT-u pozwoliła na włączenie w proces kształcenia licznych i zróżnicowanych pod względem potrzeb merytorycznych środowisk nauczycieli.
Przede wszystkim program NURT-u stanowi integralną część programów wyższych studiów dla nauczycieli pracujących. Odpowiednio uzupełniany literaturą i zajęciami seminaryjnymi pro-, gram NURT-u w zakresie nauk filozoficzno-społecznych i pedagogicznych przyczynia się do lepszej ekonomiki czasu studiów prowadzonych w trybie zaocznym i wieczorowym.
Zalecono’ też, by program ten był w całości wykorzystywany przez wyższe uczelnie w podyplomowym kształceniu nauczycieli. Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zaleciło rektorom wyższych uczelni, aby wszyscy nauczyciele studiujący trybem zaocznym i wieczorowym korzystali z wykładów NURT-u oraz by problematyka wykładów NURT-u została włączona do wymagań egzaminacyjnych. Ćwiczenia i seminaria organizowane przez szkoły wyższe podczas zjazdów konsultacyjnych służą m. in. pogłębianiu problematyki objętej programem NURT-u, a także obejmują zagadnienia nie uwzględnione w tym programie, a wymagane na odpowiednim kierunku studiów.