ŚCISŁE POWIĄZANIE FUNKCJI

  1. Funkcje wychowawcze polegające na tym, że autorytety stają się nau­czycielami i mistrzami w zakresie przyswajania adeptom i kolegom norm i    reguł wykonywania zawodu pracownika naukowego. Funkcje te ściśle wiążą się ze sobą i właściwiej byłoby mówić o trzech aspektach funkcji kulturotwórczej. Tworzenie grupy, tworzenie wiedzy i wy­chowywanie ludzi zawodowo tworzących tę wiedzę i nauczających jej to tworzenie kultury w trojaki sposób. Spełnianie funkcji kulturotwórczej świadczy o znaczeniu autorytetow w świecie uczonych. Kto wszakże może być miarodajnym sędzią funkcji rzeczywistej działalności autorytetów? Przy ustalaniu charakteru wpływu auto­rytetów na kulturę grup i kręgów ludzi nauki trzy kategorie osób kandy­dują do roli miarodajnych sędziów: a) autorytety z dziedziny, w której * specjalistami są oceniani; b) ogół profesjonałów nauki zbiorowości, na któ­rych kulturę wpływa działalność ocenianych autorytetów; c) historycy i so­cjologowie badający status i funkcje autorytetów wewnątrz świata nauki.