Rezerwy kadrowe i dydaktyczne szkolnictwa wyższe

Racjonalne włączenie do procesu kształcenia środków masowego przekazu (radia i telewizji), przystosowanie wydawnictw do potrzeb studiujących nauczycieli oraz sięgnięcie do rezerw samej oświaty, zwłaszcza jej bazy dydaktycznej. W dokumencie przyjętym przez kolegium Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki podkreśla się, że „za całokształt procesu dydaktyczno-wychowawczego w nowym systemie dokształcania nauczycieli odpowiada Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki”. Tak więc dalsze kształcenie nauczycieli pracujących, podobnie jak kształcenie nowych kadr nauczycielskich, należy do zadań szkół wyższych. Nowy system dalszego kształcenia nauczycieli jest wdrażany przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w podstawowych dyscyplinach już od roku akademickiego 1973/1974. W r. 1973, a więc w pierwszym roku funkcjonowania nowego systemu kształcenia nauczycieli pracujących, studia zaoczne podjęło 23 695 nauczycieli, a w 1973/74 r. 22 320 nauczycieli pracujących. Należy zakładać, że liczba nauczycieli podejmujących studia również w latach następnych będzie się kształtowała na tym samym poziomie.