REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEPEKOLADA.PL

Sklep internetowy EKOLADA, dostępny pod adresem internetowym www.sklepekolada.pl , prowadzony jest przez Jakuba Czapnika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKOLADA Jakub Czapnik NIP: 5342624485 REGON : 386716328 , adres prowadzonej działalności 05-800 Pruszków ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25/3

DEFINICJE :

Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.sklepekolada.pl

Regulamin

– niniejszy regulamin

Kupujący – każdy podmiot kupujący w sklepie

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

Konto – oznaczony loginem i hasłem podanym przez Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach

Formularz – formularz, za pośrednictwem którego możliwe jest złożenie Zamówienia

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą

KONTAKT ZE SKLEPEM :

Adres pocztowy : 05-800 Pruszków ul. Marii Skłodowskiej-Curie 25/3

Adres e-mail : kontakt@sklepekolada.pl , sklep internetowy czynny całą dobę

Telefon : 725 277 139, kontakt telefoniczny w godzinach pracy sklepu 9:00-15:00

Numer rachunku bankowego : 05 1140 2004 0000 3202 8029 6225 (mBank)

WYMOGI TECHNICZNE :

Do prawidłowego funkcjonowania sklepu, w tym do złożenia zamówienia, niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript, włączona obsługa plików cookies, a także aktywne konto e-mail.

ZAKUPY W SKLEPIE :

EKOLADA Jakub Czapnik nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia oraz przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną działalnością osób trzecich oraz niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Złożenie przez Kupującego zamówienia w sklepie możliwe jest po założeniu konta, bądź poprzez podanie danych osobowych i adresowych niezbędnych do jego realizacji.

Wybrane przez Kupującego produkty należy dodać do koszyka w Sklepie.

Następnie Kupujący wybiera spośród dostępnych w Sklepie metodę płatności oraz sposób płatności, a także podaje dane osobowe i adresowe niezbędne do realizacji zamówienia.

Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

PŁATNOŚCI :

Ceny podane w sklepie są cenami brutto.

O całkowitej kwocie zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem zamówienia. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu.

Kupujący wybiera metodę płatności podczas składania zamówienia.

Możliwe sposoby płatności :

– zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

– za pobraniem

– za pośrednictwem platformy płatniczej PayNow

Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 5 dni od daty potwierdzenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA :

Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty od Kupującego.

Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. Jednakże staramy się realizować zamówienia w możliwe najkrótszym czasie – z reguły 1-2 dni robocze 😉

DOSTAWA :

Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych produktów :

– dostarczenie produktów na adres wskazany przez Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Sprzedającego lub firmę kurierską.

– odbiór osobisty

Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu produkty wolne od wad. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego produktu.

REKLAMACJA

 1. Ekolada rekomenduje weryfikacje przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Sprzedawcy.
 2. Brak weryfikacji przesyłki nie eliminuje ewentualnej reklamacji, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę.
 4. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego FORMULARZ REKLAMACYJNY
 5. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 6. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 7. EKOLADA zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 8. Reklamacje należy kierować na adres:

EKOLADA Jakub Czapnik
ul. Marii Skłodowskiej Curie 25/5 05-800 Pruszków

lub drogą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail: sklep.ekolada@gmail.com

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
 3. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
 3. a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 4. b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 5. c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (informacja o takich produktach znajduje się w opisie produktu na stronie internetowej Sklepu),
 6. d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 7. e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 8. f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 9. g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 10. h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 11. i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 12. j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 13. k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej
 14. l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 15. m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
 17. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym i nienaruszonym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 18. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 19. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 20. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 22. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 23. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 24. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.