REFLEKSJE DOTYCZĄCE BADANIA

Działalność autorytetów naukowych polega w znacznej mierze na zaspo­kajaniu kulturowo ukształtowanych i mających charakter społeczny „wymo­gów instrumentalnych” i „potrzeb integratywnych” ludzi nauki . Dzięki temu- autorytety mają wielki wpływ na realia środowisk i wspólnot naukowych.Tworzenie dzieł znaczących dla struktury wiedzy i „sytuacji problemo­wej” w danej dziedzinie nauki jest zaspokajaniem: a) „wymogu instrumen­talnego”, ponieważ dzieła te są narzędziem doskonalenia kwalifikacji ludzi uznających twórców dziel za autorytety; b) „potrzeby integratywnej”, po- nieważ-dzieła te zawierają treści kształtujące strukturę myślenia teoretycznego i światopoglądu ludzi zbiorowości związanej z twórcami dzieł. Zaspokajanie tych potrzeb jest podstawową powinnością autorytetów, na to też właśnie należy nastawiać koncepcję i praktykę. ich ról w społeczeństwie uczonych.