PRZEKAZYWANIE KANONU WIEDZY

Mistrz-nauczyciel przekazujący kanon wiedzy i umiejętności oraz reguły myślenia i działania naukowego; grający tę rolę łączy swoiste oddziaływanie mistrza cechu z oddziaływaniem swoistym nauczyciela w szkole; uczy pew­nych zasad i równocześnie wykorzystywania ich w codziennej praktyce naukowej;    wychowawca kształtujący etos profesjonalny; jego rola polega najczęściej na łączeniu nauczania norm, udzielania wskazań i pouczeń dotyczących stosowania się do norm oraz dawania dobrego przykładu własnym postępo­waniem;kierownik-przywódca zespołu naukowego (są to np. szkoły naukowe.seminaria uniwersyteckie, kolektywy badawcze, gremia redakcyjne periodyków naukowych, komisje, sekcje lub wydziały towarzystw naukowych); chodzi tu 0   przywództwo intelektualne i moralne zarazem, o nadawanie kierunków poszukiwaniom i dociekaniom oraz działalności wychowawczej wewnątrz grupy.