Problemy, bez których rozwiązania trudno jest oczekiwać

Wystarczającej efektywności zmodernizowanego systemu szkolnictwa, a efektywność szkolnictwa jest jak wiadomo jednym z podstawowych warunków pomyślnej realizacji perspektywicznych planów społeczno-gospodarczego rozwoju naszego kraju. Dotychczasowa organizacja kształcenia i doskonalenia nauczycieli była dalece niewystarczająca, zwłaszcza wobec nowych zadań w tym zakresie. Oparcie systemu kształcenia ustawicznego na podbudowie ukończonych wyższych studiów magisterskich, wysoki poziom wiedzy kierunkowej i pedagogiczno-metodycznej oraz społeczno-politycznej kadry nauczycielskiej umożliwia bardziej racjonalne organizowanie potencjału naukowego, kadrowego i materialnego w zintegrowanym systemie podnoszenia kwalifikacji kadr oświatowych, a tym samym dostosowania się naszej oświaty do nowych potrzeb i wymagań bez zakłócenia toku pracy szkoły. Oczywiście, nowa polityka oświatowa musi znaleźć – oparcie w odpowiednio rozwiniętym zapleczu naukowo-badawczym. Tymczasem wielokrotnie już stwierdzono, że zasięg badań pedagogicznych jest niewystarczający dla rozwiązania problemów polityki oświatowej oraz praktyki dydaktyczno-wychowawczej szkół. Od dłuższego czasu odczuwano też potrzebę rozszerzenia i intensyfikacji prac badawczych oraz ściślejszego przyporządkowania ich podstawowym zadaniom szkolnictwa.