Postulat wzbogacania zbiorów książkami z dyscyplin kierunkowych i pokrewnych

Jest konsekwencją postępujących procesów integracyjnych w nauce. Dotyczy to nauk nawet tak pozornie odległych, jak np. matematyka, psychologia i socjologia, nie mówiąc już o naukach ściśle ze sobą współdziałających. Dlatego też biblioteka pedagogiczna (wolałbym nawet: biblioteka nauczyciela) powinna być źródłem informacji obejmującym szeroki zakres dyscyplin naukowych reprezentowanych przez środowisko nauczycielskie. Przedmiotem naszej refleksji jest również kwestia metod pracy biblioteki pedagogicznej. Nie można pozwolić na to, by zdobycie określonej książki łączyło się z dużą stratą czasu nauczyciela. Organizacja pracy w bibliotece, jej wyposażenie, ilościowy i jakościowy skład personelu bibliotecznego oraz metody jego pracy muszą ewoluować w kierunku dalszego zbliżania się do czytelnika. Jest to również ogromna szansa na ugruntowanie roli biblioteki w systemie edukacji ustawicznej kadr oświatowych. Tak więc zmieniającym się funkcjom biblioteki pedagogicznej musi towarzyszyć proces modernizacji metod jej pracy. Do pracy bibliotek w coraz szerszym zakresie wchodzą nowoczesne środki techniczne, jak kserografy, mikrofilmy, nowoczesne metody dokumentacji itd. Włączenie np. radia i telewizji w proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli nie tylko rozszerzyło zadania bibliotek pedagogicznych, ale spowodowało również konieczność wyposażenia tych placówek w nowoczesne środki utrwalania informacji przekazywanych przez radio i telewizję.