Polityka kierowania nauczycieli pracujących na studia opiera się na dwóch przesłankach

Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju systemu szkolnego i jego demokratyzacji. Przy pierwszej rekrutacji na studia preferowano więc województwa, w których stan wykształcenia jest najniższy. Dotyczy to zwłaszcza nauczycieli ze szkół zbiorczych. Koncepcja dalszego kształcenia nauczycieli pracujących, opracowana w Instytucie Kształcenia Nauczycieli, spotkała się z aprobatą Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. W wyniku porozumienia kolegiów obu ministerstw Instytutowi Kształcenia Nauczycieli i jego oddziałom przypadły w tej dziedzinie następujące zadania: opracowanie perspektywicznych planów dokształcania nauczycieli i na ich podstawie kierowanie nauczycieli pracujących na studia wyższe; organizowanie kursów przygotowawczych dla nauczycieli kierowanych na studia; utworzenie w poszczególnych województwach punktów konsultacyjnych; zapewnienie objętym dokształcaniem nauczycielom odpowiednich warunków do prowadzenia studiów, odbywania konsultacji oraz przygotowania pracy magisterskiej (m. in. dojazdy do punktów konsultacyjnych i uczelni, warunki socjalne); wydawanie, w razie potrzeby, materiałów pomocniczych dla studiujących nauczycieli.