Podstawową grupą nauczycieli korzystających z NURT-u są nauczyciele pracujący

Istotną cechą tego kształcenia jest to, że realizowany program wzbogacają zajęcia uzupełniające. Podstawowa trudność natomiast polega na tym, że w kształceniu nauczycieli pracujących nie było dotąd programów centralnych. W poszczególnych uczelniach opierano się na różnych koncepcjach kształcenia pedagogicznego i społeczno-filozoficznego. W pierwszym okresie działalności NURT-u koncepcja programu kształcenia ustawicznego nauczycieli w systemie Instytutu Kształcenia Nauczycieli obejmowała następujące grupy nauczycieli: nauczycieli szkolnictwa zawodowego nie mających kwalifikacji pedagogicznych; nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych posiadających kwalifikacje i podlegających planowemu i obligatoryjnemu doskonaleniu; kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz instytucji zarządzających systemem szkolno-oświatowym (dyrektorzy, wizytatorzy rejonowi i metodycy przedmiotowi, pracownicy pedagogiczni wydziałów oświaty i kuratoriów szkolnych).