Placówka, która opracowuje podstawowe założenia:

Koncepcje kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz realizuje te koncepcje, sterując procesami przemian w kwalifikacjach nauczycieli, musi być powiązana z bibliotekami pedagogicznymi spełniającymi tak doniosłą rolę w kształceniu ustawicznym kadr nauczycielskich. Współpracę tę trzeba rozumieć szeroko, nie poprzestając na jednym etacie w oddziale IKN, jak to się często zdarza. I wydaje się, że tę swoją rolę Instytut w znacznym stopniu spełnia. Mam tu na myśli opracowanie koncepcji kształcenia i doskonalenia nauczycieli, określających perspektywicznie potrzeby nauczycieli i kadr kierowniczych. Poważnie zaawansowane są prace nad systemem informacji pedagogicznej. Otwarta natomiast pozostaje sprawa kształcenia i doskonalenia kadry specjalistów bibliotekarskich dla potrzeb oświaty. Funkcjonują tu różne koncepcje. Kompleksowe rozwiązanie problemu kształcenia i doskonalenia kadry bibliotekarskiej dla oświaty jest jednym z najpilniejszych zadań Instytutu i jego oddziałów terenowych.