Określenie roli miejsca instytucji i form doskonalenia zawodowego nauczycieli w trakcie pracy.

Trzeba tu określić bliżej rolę wyspecjalizowanych instytucji kształcenia w trakcie pracy, a więc Instytutu Kształcenia Nauczycieli, jego oddziałów, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Są to instytucje specjalizujące się w tej problematyce. Dalej: rolę organizacji partyjnej, ogniw Związku Nauczycielstwa Polskiego, rad pedagogicznych, instytucji wizytatorów .metodyków przedmiotowych. Trzeba dalej określić rolę miejsce takich instytucji, jak biblioteki, wydawnictwa, środki masowego przekazu itp. Sprawą ważną jest nie tylko określenie ich funkcji i miejsca w systemie kształcenia ustawicznego, ale także właściwych i specyficznych dla nich koncepcji, organizacji7 wewnętrznej, ich wyposażenia dydaktycznego. Mając świadomość potrzeby dalszych prac nad bardziej skonkretyzowaną koncepcją kształcenia ustawicznego kadr oświatowych, w rozdziale tym i następnym scharakteryzuję rolę IKN, jego placówek oraz rolę radia i telewizji w kształceniu ustawicznym nauczycieli. Są to instytucje nowe, ale zaakceptowane już w środowisku nauczycielskim, a u podstaw ich powołania i rozwoju występują idee kształcenia ustawicznego. Celem decyzji związanych z kształceniem nauczycieli jest lepsze przygotowanie ich do zadań zawodowych i społecznych, podniesienie prestiżu zawodu nauczycielskiego w społeczeństwie. Podniesienie kwalifikacji kadr oświatowych będzie decydowało o dalszym postępie w kształceniu dorastających pokoleń, o efektywności przygotowywanej reformy systemu oświatowego.