Naukowo-badawcze funkcje IKN

W sytuacji gdy następują tak dynamiczne zmiany w strukturach szkolnych, w programach i metodach kształcenia, wzrasta znaczenie badań nad zawodem nauczycielskim, a przede wszystkim zwiększa się ich użyteczność praktyczna. Wyniki tych badań stanowią niezbędną podstawę informacyjną decyzji władz oświatowych. W instytucie i jego oddziałach oraz w szeregu uczelni wyższych od dłuższego czasu prowadzi się szeroko rozwinięte badania nad przemianami roli społecznej nauczyciela, jego osobowości, nad jego kształceniem w zakresie wiedzy kierunkowej, •pedagogicznej, społeczno-politycznej, nad kształtowaniem jego umiejętności praktycznych i organizacyjnych, nad problematyką metodologiczną opracowywania programów kształcenia i doskonalenia, procesami formowania zawodowego nauczycieli, funkcjonowaniem struktur programowo-organizacyjnych kształcenia ustawicznego kadr oświatowych itp. W początkowym okresie kształtowania się programu badawczego Instytutu Kształcenia Nauczycieli dokonaliśmy wyboru problematyki badań i hierarchizacji zadań badawczych z punktu widzenia działalności dydaktycznej Instytutu i jego oddziałów.