Na realizację programu z pedagogiki przeznaczono łącznie 29 wykładów

Ich tematyka obejmuje zagadnienia teleologii pedagogicznej, uwarunkowań procesu kształcenia i wychowania, treści, metod oraz zadań kształcenia i wychowania, a także problemy z dziedziny pedeutologii. Omawiane tu były również zagadnienia nowoczesnych środków dydaktycznych i wychowawczych, roli nauk społecznych i przyrodniczych w konstruowaniu systemu oświaty oraz systemu szkolnego i polityki oświatowej PRL.
Program z zakresu psychologii, obejmujący 28 wykładów (12 radiowych i 16 telewizyjnych), zapoznaje słuchaczy NURT-u z problematyką fizjologicznych podstaw zachowania, procesami instrumentalnymi i kierunkowymi, z zagadnieniem osobowości jako nadrzędnego systemu regulacji zachowania się człowieka. Będą tu również podejmowane tematy z zakresu teorii uczenia się, psychologii rozwojowej i społeczno-wychowawczej oraz zagadnienie środowiskowych i organicznych przyczyn zaburzeń zachowania się dzieci. Liczący 39 wykładów (9 radiowych i 30 telewizyjnych) program z dziedziny nauk politycznych z elementami ekonomii politycznej przybliży słuchaczom podstawowe pojęcia ekonomii politycznej kapitalizmu i socjalizmu, ukaże rozwój tych formacji i ich stan aktualny.