NA OBSZARZE SPOTKAŃ

Na obszarze spotkań historyków i socjologów zajmujących się kulturo­wymi aspektami nauki wypada wskazać zagadnienie paradygmatów. Funkcjo­nują one na zasadzie kontynuacji i afirmacji tradycji myślenia i działania naukowego wedle pewnego wzorca, który powstał dawniej, ale nadal obowiązu­je w obrębie całej wspólnoty cechowej. Do swej egzystencji wymagają obserwo­wania i respektowania autorytetów wyrażających ich charakter, ujawniają­cych ich sens, a przede wszystkim zapewniających ich trwanie i udoskonala­nie. Będąc zjawiskami historycznymi, paradygmaty oraz związane z nimi teorie, metody i autorytety podlegają zmianom w czasie swego istnienia i są zastępowane innymi paradygmatami. Wiąże się to z zastępowaniem teorii, metod i autorytetów związanych z dawnym paradygmatem teoriami, meto­dami i autorytetami związanymi z nowym paradygmatem.