MÓWIĄC O RODZAJACH

Mówiąc o rodzajach autorytetów, godzi się jeszcze dodać, iż w dziejach każdej z dyscyplin wyróżnić można trzy kategorie uczonych miarodajnych i wywierających wpływ na wzory myślenia i działania uprawiających działal­ność badawczą i nauczycielską w danej dziedzinie wiedzy. Są to: a) wielcy poprzednicy danej dyscypliny; b) „ojcowie założyciele” — wybitni twór­cy fundamentów danej dyscypliny; c) doktorzy i luminarze teraźniej­szości — prezentujący swą twórczością „sytuację problemową” i sposób upra­wiania nauki w danym okresie dziejów ukonstytuowanej już dyscypliny. W socjologii do kategorii wielkich poprzedników zaliczyć można np. Ibn- -Chalduna, Mikołaja Machiavellego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego; do „ojców założycieli” — Augusta Comte’a, a także Alexisa de Tocqueville i Karola Marksa, przede wszystkim zaś Herberta Spencera, Emila Durkheima, Georga Simmela, Maxa Webera i Vilfreda Pareto. Co się tyczy doktorów i  luminarzy teraźniejszości, wymienić można Marię Ossowską, Roberta K. Mer- tona, Claude Levi-Straussa, Teodora Adorno.