MIEJSCE I ROLA AUTORYTETÓW

Należy badać użytek,-jaki uczeni czynią ze swych autorytetów, i wiązać z tymi badaniami studia dotyczące motywacji i aspiracji tych osób, badać też trzeba przejawy uznawania autorytetu naukowego. Doniosłość funkcji autorytetów naukowych w procesach kulturotwórczych wewnątrz wspólnot naukowych uzasadnia starania o samorządność tych wspólnot w zakresie wyboru właściwych sobie autorytetów. W rozważaniach o miejscu i roli autorytetów w nauce ważne są na­stępujące kwestie: a) O ile procedury i kryteria stosowane przy kreowaniu i modelowaniu autorytetów są funkcjonalne dla wzrostu poziomu wiedzy i poziomu kadry naukowej?; b) Jakie czynniki sprzyjają (a jakie nie) speł­nianiu przez autorytety funkcji w sposób przyczyniający się do prawidłowego wykonywania zawodu uczonego przez większość ludzi nauki?