KRĘGI AUTORYTETÓW

  1. Modelują etos cechowy uczonych. Kręgi autorytetów kształtują styl życia i orientację kulturową poszczególnych społeczności ludzi nauki, dzięki czemu kształtują etos cechowy w całym świecie nauki. Modelowanie tego etosu polega na dbałości o stabilizację uznanego i obowiązującego stylu życia i orientacji kulturowej danej społeczności uczonych, a także na ich modyfikowaniu. Strzeże się tu pewnego kanonu i „zatwierdza” zmiany w nim. Wymaga to zgodnego stanowiska w kręgach autorytetów, a wyraża się w odpowiednich postawach i zachowaniach. Stanowisko autorytetów jest najbardziej znaczące w kwestii modelowania etosu cechowego uczonych ze względu na intelektualną i moralną hegemonię tych luminarzy.