Kilka uwag i wniosków

Analiza doświadczenia NURT-u pozwala na sformułowanie kilku wniosków o bardziej zasadniczym znaczeniu dla organizacji systemu kształcenia ustawicznego. Przede wszystkim konieczne jest bardziej precyzyjne określenie celów kształcenia i doskonalenia nauczycieli, i to zarówno w aspekcie potrzeb szkolnictwa, jak i zróżnicowanych potrzeb samych słuchaczy. Chodzi bowiem o ściślejsze powiązanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli z rzeczywistymi problemami praktyki dydaktyczno-wychowawczej i z rozwojem osobowości nauczyciela. Jak wykazują liczne doświadczenia, odwoływanie się do tych codziennych problemów i sytuacji dydaktyczno-wychowawczych aktywizuje również proces’doskonalenia.
Kolejne etapy kształcenia i doskonalenia nauczycieli powinny być poprzedzane odpowiednią informacją. Dobra orientacja wstępna pogłębia odpowiednią motywację i zwiększa skuteczność każdego przedsięwzięcia. Konieczna jest też racjonalna selekcja i odpowiednie zespolenie wszystkich elementów uczestniczących w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Emisje radiowe i telewizyjne nie mogą bowiem spełniać wszystkich funkcji kształcenia i doskonalenia. W większości systemów kształcenie radiowo-telewizyjne wspierają różnego typu pomoce dydaktyczne (teksty pisane, kasety, płyty, filmy itd.), jednakże trzeba tu unikać nadmiernej akumulacji pomocy dydaktycznych.