Jakie kierunki rozwiązań przyjęto w tej koncepcji?

Ponieważ wśród pełnozatrudnionych nauczycieli największy odsetek (55,8%) stanowili absolwenci SN, działalność NURT-u została zorientowana przede wszystkim na tę grupę nauczycieli. Ażeby podnieść poziom wykształcenia absolwentów SN do poziomu wyższych szkół nauczycielskich, zorganizowano semestralne zaoczne studia uzupełniające dla absolwentów SN. Proponowano też, by w pierwszym roku działalności NURT-u wystartowało około 10 000 nauczycieli, zaś po 2 latach jego funkcjonowania i zebraniu doświadczeń następne 10 000. Przewidywano także powołanie w ramach NURT-u studiów magisterskich dla absolwentów WSN około r. 1975/76 oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli, poczynając od r. 1974/75. Istotnym założeniem tej koncepcji NURT-u było przyjęcie kształcenia kierunkowego nauczycieli: w pierwszym etapie działalności zamierzano skoncentrować się na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli języka polskiego, nauczania początkowego matematyki i fizyki. Tematykę wykładów telewizyjnych i radiowych uszeregowano według bloków: a) przedmiotów ogólnych (logika, ekonomia polityczna); b) przedmiotów pedagogicznych (pedagogika, psychologia); c) przedmiotów kierunkowych.