INTELIGENTNA INSPIRACJA

Społeczności ,.C” potrzebne sa autorytety spełniające funkcje intelek­tualnej inspiracji i stymulacji oraz kontroli zgodności postaw i zachowań1 z normami i regułami etosu uczonych. Pojawiają się łatwiej i częściej niż gdzie indziej, w takich dyscyplinach, jak matematyka, logika, teoria systemów. Zróżnicowanie grup i kręgów ludzi nauki pod względem potrzeb doty­czących charakteru, funkcji kreowanych autorytetów uzasadnia prowadzenie badań poświęconych użytkom, jakie uczeni czynią z autorytetów naukowych, sami będąc takimi autorytetami albo nie będąc nimi, mając możność ko­rzystania z ich walorów. Ustalanie i wyjaśnianie charakteru rzeczywistego wpływu autorytetów naukowych na struktury myślenia teoretycznego uczo­nych. a przede wszystkim wpływu na intelekt i morale adeptów zawodu badacza i nauczyciela akademickiego, wypada uznać za ważny wątek po­szukiwań i dociekań humanistów zainteresowanych nauka jako przedmiotem poznania.