Instytut przeprowadził dokładne rozpoznanie

Potrzeb w dziedzinie dokształcania nauczycieli oraz możliwości rozwiązywania tego problemu z uwzględnieniem zasady regionalizacji. Prace wykonane przez IKN i jego oddziały Objęły: przygotowanie perspektywicznych planów i programów dokształcania nauczycieli, skierowanie na studia ponad 40 000 nauczycieli, przygotowanie 16 200 nauczycieli do podjęcia studiów na kursach przygotowawczych, uruchomienie ponad 60 dodatkowych punktów konsultacyjnych dla nauczycieli studiujących zaocznie, zorganizowanie w wielu punktach warunków socjalnych dla nauczycieli studiujących. Działające od niedawna ośrodki metodyczne były przystosowane do zaspokajania bieżących potrzeb związanych z ( realizacją programu szkolnego i służyły pogłębieniu umiejętności dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli poprzez organizowanie różnych krótkotrwałych form doskonalenia i samokształcenia, dostosowanych do poziomu kwalifikacji i specjalności nauczycieli. Dopóki wykształcenie nauczycieli kształtowało się na stosunkowo niskim poziomie i faktycznie nie nachodziły w tej dziedzinie zasadnicze zmiany, praca ośrodków metodycznych miała istotne znaczenie i odpowiadała rzeczywistym potrzebom i zainteresowaniom kadry pedagogicznej.