Instytut Kształcenia Nauczycieli ma swoje oddziały terenowe

Instytut kształcenia nauczycieli i badań oświatowych (IKNiBO). Instytuty te pełnią funkcję placówek naukowo-dydaktycznych i naukowo-badawczych. Instytuty terenowe, powołane do życia zarządzeniem ministra oświaty i wychowania z dnia 21 grudnia 1972 r. w liczbie 19, korzystały częściowo z bazy materialnej likwidowanych jednocześnie okręgowych ośrodków metodycznych (OOM). W porównaniu z centralnym IKN struktura organizacyjna poszczególnych IKNiBO jest bardziej skondensowana. Statut nie określa dokładnie liczby i charakteru zakładów i sekcji będących podstawowymi jednostkami organizacyjnymi pracy dydaktycznej i naukowej. Sprawę pozostawiono otwartą wobec niemożności ujęcia w ramowym statucie specyfiki pracy kilkunastu oddziałów terenowych, a także dla zapewnienia elastyczności w kształceniu organizacyjnego modelu oddziału. W IKNIBO istnieją następujące zakłady: Zakład Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych, Zakład Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych, Zakład Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych i Wychowania Technicznego, Zakład Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli, Zakład Doskonalenia Kadr Kierowniczych, Zakład Informacji Naukowej i Wydawnictw.