Instytucje, a także obecne formy kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Jeżeli znajdą swoje miejsce w perspektywicznym systemie kształcenia ustawicznego kadr oświatowych, nie będą występowały jako odrębne, autonomiczne, lecz zostaną włączone w zintegrowany cykl kształcenia. Rozpatrując system kształcenia ustawicznego nauczycieli z pozycji zasad i kryteriów integrujących ten system, należy również założyć w jego strukturze programowej i organizacyjnej celową różnorodność. System ten powinien łączyć w sobie jednolite cele, założenia, podstawy struktury organizacyjnej z dużym stopniem zróżnicowania, jeśli idzie o potrzeby nauczycieli w kształceniu, doskonaleniu i samokształceniu. Ponieważ sterowanie procesem rozwoju kształcenia ustawicznego nauczycieli będzie miało charakter wieloaspektowy, sprawą niezwykle ważną jest udział poszczególnych dyscyplin naukowych w rozstrzyganiu problemów o charakterze ogólnym. Studia nad zawodem nauczycielskim, nad procesami rozwoju nauczyciela w zawodzie, nad czynnikami wpływającymi na kształtowanie się osobowości nauczyciela dają w konsekwencji zespół informacji pozwalający oddziaływać na kierunek zmian w tym zawodzie.