Informacja naukowa

W IKN opracowano projekt skoordynowanej działalności do- kumentacyjno-informacyjnej Instytutu i jego terenowych oddziałów, mającej na celu stworzenie pełnej dokumentacji analitycznej bieżącego polskiego piśmiennictwa pedagogicznego oraz z dziedzin pokrewnych. Dokumentacja ta opracowywana jest wysiłkiem zbiorowym i przy odpowiednim podziale zadań, a następnie scalana, powielana i udostępniana w IKN i wszystkich jego oddziałach oraz bibliotekach pedagogicznych. Stanowi ona podstawę rozwijania centralnej i terenowej informacji naukowej dwojakiego rodzaju: na użytek teoretyków zajmujących się badaniami nad zawodem nauczycielskim oraz użytek nauczycieli praktyków, pracowników administracji szkolnej i nadzoru pedagogicznego w ich samokształceniu, doskonaleniu oraz kształceniu ustawicznym. System informacji naukowej Instytutu działa za pośrednictwem zorganizowanej sieci obejmującej swym zasięgiem cały kraj (IKN, IKNiBO, wojewódzkie biblioteki pedagogiczne, a w przyszłości również i zbiorcze szkoły gminne). Informacje o piśmiennictwie z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w językach obcych będą uzyskiwane w drodze wymian z analogicznymi ośrodkami informacyjnymi za granicą.