FUNKCJE SPEŁNIANE PRZEZ AUTORYTETY

Racje te bywaj a wielorako pojmowane; rozmaita jest też oce­na autorytetów tak samo zachowujących się – i to ze względu na tę sami; rację. Daja tu znać o sobie różne „kąty widzenia” wśród członków tej samej społeczności uczonych, jak też odmienne „kąty widzenia poszczegól­nych społeczności preferujących te same racje.W obrębie społeczeństwa uczonych autorytety spełniają trzy kategorie funkcji kulturotwórczych:funkcje grupotwórcze polegające na tym, że autorytety stają się ośrodkami krystalizującymi kręgi osób o wspólnych poglądach naukowych i     przekonaniach moralnych, a dających temu wyraz w swej praktyce zawo­dowej: funkcje naukotwórcze polegające na tym. że autorytety stają się twórcami dzieł, których rzeczywiste znaczenie społeczne mierzyć trzeba ich spożytkowaniem jako wkładu do dorobku teorii i metody lub wpływem na strukturę pola „sytuacji problemowe.