FUNKCJE AUTORYTETÓW NAUKOWYCH W ŚWIECIE UCZONYCH

Autorytety są komponentem kultury każdego społeczeństwa, także i spo­łeczeństwa uczonych. Twierdzenia dotyczące autorytetów we wszelkich spo­łeczeństwach należą do zakresu „antroposocjologii”, a dotyczące autorytetów właściwych różnym sferom i segmentom społeczeństwa lub rozmaitym ro­dzajom społeczeństwo zaliczyć wypada do zakresu „socjologii kultur”.Nie ma nauki bez autorytetów, jak nie ma szkoły bez nauczycieli, cechu bez mistrzów, twórczości bez wzorów, a obyczajów bez norm. Rozmaitym dziedzinom wiedzy naukowej odpowiadają swoiste dla nich autorytety. Histo­ryczne typy tej wiedzy wyrażają również swą specyfikę przez to, że właściwe im są charakterystyczne typy autorytetów. Uczeni stwarzają tedy autoryte­ty potrzebne poszczególnym rodzajom nauki jako układom społeczno-kul­turowym.