FORMA NIE JEST NAJWAŻNIEJSZA

Forma nie jest najważniejsza, aczkolwiek przekaz literalny ma swą wagę, którą zwiększa przekaz drukowany. „Galakty­ka Gutenberga” i „kultura oparta na nauce” to komponenty tego samego świata .Związek autorytetów z tradycją wypada rozważać także w aspekcie tra­dycjonalizmu jako orientacji ideologicznej uczonych wobec nauki. Tradycjo­nalizm jest opowiedzeniem się na rzecz tradycji jako zasady konstytutywnej dla kultury świata współczesnego oraz afirmacją i rekomendacją autoryte­tów (dawnych i nowych), jeślim są funkcjonalne wobec modelu tradycji lansowanego przez tradycjonalistów. W poszukiwaniach i dociekaniach, które dotyczą związków między auto­rytetami a tradycją zbiorowości uczonych, warto pamiętać o potrzebie dąże­nia, „aby osiągnąć konkretną naukę o faktach ludzkich, którą może być tylko socjologia historyczna lub historia socjologiczna.