ELITY ŚWIATA UCZONYCH

Człowiek uznany za autorytet przez ludzi nauki — w konsekwencji tego wyróżnienia — zmienia swój status. Istotą zmiany jest to, że będąc auto­rytetem. należy się do elity. Należeć zaś do elity, to mieć znacznie lepszy – w porównaniu z ludźmi spoza niej — status w danej grupie lub kręgu. We współczesnej nauce przynależność do elit społeczeństwa uczonych, spra­wia. że osoby będące autorytetami: a) mają większy od innych wpływ na treść badań naukowych i sposób ich prowadzenia; b) mają większy od in­nych udział we władzy, tzn. w dysponowaniu kadrami naukowymi oraz potrzebnymi do pracy naukowej urządzeniami materialnymi i środkami pieniężnymi; c) są bardziej niż inni powiązane z decydentami i sponsorami, którzy planują działalność naukową lub administrują instytucjami prowadzą­cymi taką działalność; d) są bardziej niż inni niezależne w swej działal­ności profesjonalnej od hierarchii administracyjnej i ograniczeń systemu biu­rokratycznego w instytucjach działalności naukowej.