Dzięki włączeniu do procesu doskonalenia nauczycieli radia i telewizji

Studia podyplomowe uzyskują nowe możliwości organizacyjno-programowe. Pierwsze lata działalności Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego (NURT) przyniosły już w tej dziedzinie pewne doświadczenia. Kształcenie pedagogiczne, psychologiczne, filozoficzne może być w znacznym stopniu prowadzone tą właśnie drogą. Umożliwi to oddziałom IKN większą koncentrację na przedmiotach kierunkowych. Doskonalenie w formie studiów podyplomowych i specjalistycznych może mieć różne rozwiązania organizacyjne, odpowiednio do potrzeb określonych grup nauczycieli. Studia podyplomowe i specjalistyczne są organizowane przede wszystkim dla oświatowych kadr kierowniczych i wizytatorów przedmiotowo-metodycznych. Działalnością tych studiów kierują wyspecjalizowane centra doskonalenia nauczycieli. Drugi zespół zadań i problemów wiąże się z doskonaleniem nauczycieli na kursach. W tym celu, wykorzystuje się doświadczenia i bazę dawnych ośrodków metodycznych oraz nowo powstałą bazę dydaktyczną w postaci wyspecjalizowanych ośrodków doskonalenia, podległych IKN i jego oddziałom, a także kadrę i bazę studiów nauczycielskich. Kursami centralnymi są objęci organizatorzy szkolenia kursowego w okręgach, kierownicy zakładów przedmiotowych IKNiBO, kierownicy naukowi kursów okręgowych, nauczyciele o unikalnych specjalnościach (głównie przedmiotów zawodowych, artystycznych i języków obcych), nauczyciele wdrażający nowe programy nauczania, nauczyciele języka polskiego pracujący w szkołach za granicą, niektóre grupy kadry kierowniczej i okręgowi wizytatorzy przedmiotowo-metodyczni, nauczyciele języków obcych kierowani na kursy zagraniczne.