DZIEDZICZENIE AUTORYTETÓW

Dziedziczenie autorytetów to pewien sposób dzie­dziczenia wzorów myślenia i działania naukowego. Uczony-jako autorytet „ostaje się” w dziejach nauki wówczas, gdy jest miarodajnym twórcą wartości poznawczych lub nauczycielem czynności poznawczych w czasie „długiego trwania”. Autorytety są też ważnymi podmiotami przekazu istotnej części dziedzictwa będącego dorobkiem środowisk i wspólnot naukowych. Znacze­nie autorytetów w życiu naukowym wynika stąd, że luminarze ci tworzą kanon wiedzy i ustalają reguły pracy , w nauce, jak też określają zasady „bycia uczonym” poza światem nauki. Ważne jest to, że komunikują treść kanonu, reguły i zasady ogółowi uczonych, a przede wszystkim to, że ko­munikują te treści adeptom nauki.