DZIAŁANIE AUTORÓW

Autorytety działają tu raczej jako nie­formalne elity niż jako oficjalne gremia, biorąc jednak udział w promowaniu poszczególnych osób, wchodzą w skład takich gremiów. Liczy się tu ważkość wpływu autorytetów na ustalanie, kto zostaje czeladnikiem, a kto mistrzem. Sprawą mniejszej wagi jest to, jak dalece oficjalny charakter ma ów udział i jak dalece sformalizowana jest procedura owych przewodów. Istotne jest, że czeladnikami i mistrzami jesteśmy naprawdę dopiero, gdy autorytety naszej wspólnoty cechowej (co najmniej one) uznają nas za mających prawo do zajmowania pozycji i grania roli przynależnych czeladnikom (dojrzałym pro- fesjonałom nauki) lub mistrzom (samodzielnym kierownikom i nauczycielom pracy zawodowej innych ludzi nauki).