Działalność wydawnicza

Ta działalność IKN koncentruje się dotychczas na spełnianiu dwóch funkcji:
zaspokojeniu potrzeb związanych z działalnością dydaktyczną IKN-u i jego oddziałów (publikowanie programów kursów i studiów podyplomowych, biuletynów, informatorów, przewodników metodycznych itp., opublikowanie dokumentów i opracowań dotyczących koncepcji kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli poszczególnych specjalności, a także projektów statutów i innych aktów normatywnych); działalności wydawniczej podporządkowanej problematyce prac badawczych IKN i jego oddziałów. Publikacje te, najogólniej rzecz biorąc, obejmują problematykę zawodu nauczycielskiego. Instytut Kształcenia Nauczycieli nawiązał kontakty międzynarodowe w zakresie problematyki naukowo-badawczej. Kontakty te są rozwinięte szczególnie z odpowiednimi placówkami w krajach socjalistycznych. Rozwój współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami zagranicznymi traktujemy jako istotny warunek dalszego postępu prac ¡badawczych w naszej placówce.